top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Onderstaande voorwaarden zijn geldig bij alle leveringen van producten en diensten uit naam van Verknipt, vintage, metaal en techniek.

-Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de koper deze voorwaarden. Afwijking van deze voorwaarden zijn per transactie slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

-Onder “koper” wordt in de voorwaarden ook verstaan “opdrachtgever”.

-Verknipt vintage metaal en techniek staat garant voor eigenschappen en maatvoering van producten en diensten hetgeen geleverd zoals beschreven in de diverse documenten zoals; offertes, facturen en digitale en/of fysieke documenten (werktekeningen, schetsen etc.)

Indien hier tussentijds vanaf wordt geweken liggen de verantwoording en eventuele extra te maken kosten hiervoor volledig bij de koper. 

-Producten dienen te worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn, mocht dit niet het geval zijn zoals; oneigenlijk gebruik, veranderingen, reparatie of uitbreiding van de producten door of onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Verknipt. kan er geen aanspraak gemaakt worden op garantie of schadevergoedingen bij materiële schade en/of fysiek letsel. 

-Verknipt zal (indien nodig) de door haar geleverde zaken bij aflevering/plaatsing zoveel mogelijk voorzien van mondelinge instructies voor gebruik. Daarbij zal tevens worden aangegeven wat de veiligheidsrisico’s bij gebruik kunnen zijn. De koper verplicht zich deze instructies op te volgen. 

 

-Bij levering van kozijnen en deuren welke in nieuw- of bestaande bouwwerken worden geplaatst kan nooit schade/letsel worden verhaald aan deze bouwwerken (of directe omgeving hiervan) welke ontstaat tijdens of na plaatsing van de kozijnen/deuren Dit mede aangezien Verknipt géén dragende constructies levert, tenzij uitdrukkelijk beschreven in de offerte/opdrachtbevestiging, en er daarnaast een stabiele en deugdelijke ondergrond/omgeving aanwezig dient te zijn alvorens de producten worden geplaatst.

-Indien Verknipt als gevolg van overmacht niet op tijd kan leveren, heeft zij het recht om de levering op te schorten dan wel van de levering geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden. Eventuele hieruit volgende onkosten (hoger dan de totaalsom van de overeengekomen opdracht) kunnen niet worden verhaald op Verknipt.

 

-Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen betaald te worden binnen 10 werkdagen na factuurdatum. 

-Vanaf opdrachtbevestiging blijven alle op enig moment geleverde zaken eigendom van Verknipt, tot het moment van betaling van alle vorderingen op koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW).

-Koper is voor volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen. 

-De koper is niet gerechtigd zaken, gereedschappen, patronen, materialen, tekeningen, specificaties en andere gegevens van Verknipt openbaar te maken, ermee te adverteren dan wel anderszins te demonstreren zonder schriftelijke toestemming van Verknipt.

 

-Verknipt, vintage metaal en techniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in digitale correspondentie en/of telefonisch.

Wij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor verstrekking aan derden tenzij dit uitdrukkelijk door uzelf is toegestaan.

-Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.

bottom of page